AdobeStock_430955338_a1
THE REGGIO
SCHOOL OF POZNAN
Turquoise Curiosity Tree

FILOZOFIA PEDAGOGICZNA TURQUOISE CURIOSITY TREE SKONCENTROWANA JEST NA MŁODYM CZŁOWIEKU ORAZ TWORZENIU PROWOKUJĄCO-INSPIRUJĄCEGO ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO W DUCHU ORGANIZACJI TURKUSOWYCH.

Jesteśmy placówką działającą w oparciu o wartości promowane przez międzynarodowe autorytety w dziedzinie wyważonej, twórczej edukacji  oraz wspierającej relacji, bo jak rzekł Sławomir Pacek: „Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy w nas ktoś drugi”.
Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości oraz – przede wszystkim – potrzebom współczesnych dzieci i współczesnej młodzieży, tworzymy w naszych murach turkusową szkołę; opartą na holistycznym postrzeganiu ludzi, świata, a także multidyscyplinarnym procesie edukacji. Jesteśmy miejscem otwartym na Wszystkich, ponieważ wierzymy, że KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNE, CENNE I POTRZEBNE!
 
Prowadzone przez nas działania opieramy na turkusowych wartościach takich jak:

WOLNOŚĆ
(ale nie  dowolność)

ofiarowana uczniom jest drogą do pełnego i świadomego rozwoju, z którego wynika odpowiedzialność ucznia. Nie ma prawdziwej wolności bez odpowiedzialności.
ZAUFANIE

swojemu wewnętrznemu kompasowi, swojej intuicji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli jest elementem, dzięki któremu możemy się rozwijać, pielęgnując drzemiące w nas pokłady kreatywności oraz elastyczności. Te z kolei pomagają nam codziennie mierzyć się z otaczającym nas światem.
RELACYJNE
PARTNERSTWO
między uczniami oraz między uczniami, a nauczycielem, oparte na wzajemnym szacunku, przestrzeganiu wzajemnych granic fizycznych, psychologicznych, intelektualnych oraz emocjonalnych; pozwala na wspólne odkrywanie otaczającego nas świata oraz powierzenie dzieciom odpowiedzialności za proces uczenia się oraz proces budowania relacji.
WSPÓŁDZIAŁANIE
zamiast WSPÓŁPRACY
między wszystkimi członkami naszej szkolnej społeczności – uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją – jest gwarancją osiągania zamierzonych efektów. Chcemy tworzyć miejsce, w którym wszyscy zainteresowani wartościami szkoły będą mogli się spotkać i ze sobą porozmawiać .„Fundamentem (…)jest kultura dialogu, zaufania i szacunku” (M. Rasfeld, S. Breidenbach)

OTO NASZE TRZY FILARY:

Po pierwsze STAWIAMY NA REGGIO PROJEKTOWĄ EDUKACJĘ PRZYGODOWĄ, ZANURZONĄ W ŚWIECIE...

PRZYRODY

Spójrz na drzewa, na ptaki, na chmury, gwiazdy …
a jeśli masz oczy, zobaczysz, że cała egzystencja jest pełna radości.
Wszystko jest czystym szczęściem.
Drzewa są szczęśliwe bez powodu;
nie zostaną premierem ani prezydentem i nie wzbogacą się
– nawet nie mają konta bankowego!
Spójrz na kwiaty. To niesamowite,
jak szczęśliwe są kwiaty – i bez powodu...
Osho

NAUKI

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
nauka wydaje się kluczem do przetrwania.
Zarówno dla naszej planety, jak i nas samych (...)
oraz naszego dobrobytu i bezpieczeństwa.
Nadszedł czas, byśmy znowu naukę
zaczęli traktować jako jedną z
najważniejszych dziedzin życia.
Barack Obama

SZTUKI

Sztuka nie jest przyjemnością,
pocieszeniem ani rozrywką;
sztuka to wielka sprawa.
Sztuka jest organem ludzkiego życia,
przekształcającym rozsądną percepcję człowieka
w emocje.
Lew Tołstoj

Doskonałym odzwierciedleniem naszych wartości w pracy z dziećmi są słowa założyciela słynnej szkoły Gordonstoun w Szkocji, Kurta Hanh`a:

„Daj dzieciom okazję odkryć samych siebie. Pozwól im przeżyć triumf i klęskę. Ćwicz fantazję.”

EDUKACJA PRZYGODOWA zwana także pedagogiką przeżyć to nauka poprzez interdyscyplinarne projekty edukacyjno-badawcze, pracownie artystyczne i naukowe, doświadczenia, eksperymentowanie, gry zespołowe, terenowe i uliczne.

Najkrócej – to NATURALNOŚĆ DOŚWIADCZEŃ i realne zdobywanie wiedzy poza murami szkoły.

To twórcze, niczym nieskrępowane poszukiwania oraz czerpanie z materiałów do recyklingu czy darów natury. To szeroko rozumiany ROZWÓJ.

Edukacja przygodowa to wieczna podróż w nieznane. To bycie NAUKOWCEM, PODRÓŻNIKIEM i ODKRYWCĄ. To spotkanie z własną ciekawością, odwagą i twórczą siłą. To komunikacja z taką częścią siebie, która daje POCZUCIE WPŁYWU i ogromnych możliwości.

To zdobywanie kolejnych „sprawności” – jak pewność siebie i POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

W tak otwartej przestrzeni dzieci przyjmują postawę uważnego i ODWAŻNEGO OBSERWATORA, który myśli, dziwi się, ma odwagę zadawać nieoczywiste pytania i myśląc krytycznie – przyglądać się światu z jego drugiej strony.

Dziecko zupełnie naturalnie staje się artystą i rzemieślnikiem, który KREUJE, BADA, ODKRYWA piękno tego świata. A potem MALUJE GO kolorami z własnej palety.

Tak rozumiana pedagogika przeżyć to WYPRAWY NA ŁONO NATURY ku otwartym przestrzeniom, ale również ku parkom etnograficznym.  To przyjaźń z rosą, blaskiem słońca, korą drzewa, ziemią i liściem. To symfonia zapachów, których nie sposób sobie tylko wyobrazić. To odkrywanie Cudu Natury i tego, że sam tym CUDEM JESTEM.

To wizyty w ciekawych miejscach nauki i kultury; teatrach, muzeach, pinotekach, wydziałowych centrach nauki oraz sztuki, także sztuki osobliwej (panoptikum).

To uczestnictwo festiwalach, wystawach, koncertach oraz spotkaniach z inspirującymi ludźmi, którzy żyjąc swoją pasją pięknie zapraszają dzieci na wyprawę do swojego świata.

Po drugie BLISKA JEST NAM IDEA REGGIO PROJEKTOWEJ & STEAM EDUKACJI POLSKO-ANGIELSKIEJ, DLATEGO NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NATIVE SPEAKERZY ORAZ EKSPERCI PROWADZĄ DLA NASZYCH DZIECI ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM O ZRÓŻNICOWANEJ TEMATYCE I W RÓŻNORODNYM, BOGATYM W ZASOBY ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM (najwyższy czas by "odkrzesłowić" szkoły także podczas nauki języków!)

SZKOLE

(realizacja podstawy programowej,
udział w projektach, warsztatach it.)

ZIELONO-LEŚNYM TERENIE

(tzw. english outdoor learning)

UŻYTKOWEJ I KULTUROTWÓRCZEJ PRZESTRZENI

(np. młodsi uczniowie ,
polsko-angielska lekcja muzealna z tłumaczem;
starsi uczniowie :
lekcja muzealna prowadzona przez anglojęzycznego kustosza)

Z językami, wszędzie jesteś w domu”- mawiał Edward De Waal. Dlatego w naszej szkole tworzymy jak najlepsze warunki do tego, by nauka przebiegała w sposób twórczy, efektywny i naturalny dla świata dzieci; za pomocą kart pracy, piosenki, map myśli, gier interaktywnych, anglojęzycznej literatury i ambitnych bajek oraz filmów, współpracy z inspirującymi miejscami Dodatkowo poza lektoratami, podczas Reggio Projektów & STEAM korzystamy z metody CLIL Content and Language Integrated Learning, która dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską. Istotne cechy tej metody to:  praca w grupie oraz indywidualna, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym, ale przede wszystkim dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów.
Ponieważ, jak twierdził Howard Gardner inteligencja ma wymiar wieloraki i nie powinna być mierzona tylko przez „wyniki” w testach, ale powinna obejmować całokształt funkcjonowania w tym inteligencję emocjonalną (7. i 8.). 

  1. Inteligencja językowa (lingwistyczna, werbalna).
  2. Inteligencja logiczno-matematyczna
  3. Inteligencja muzyczna (słuchowa, rytmiczna)
  4. Inteligencja przestrzenna
  5. Inteligencja kinestetyczna (ruchowa, koordynacyjna)
  6. Inteligencja przyrodnicza (naturalistyczna, środowiskowa)
  7. Inteligencja intrapersonalna (wewnątrz- regulacyjna)
  8. Inteligencja interpersonalna (społeczna)

W powyższym kontekście szczególnego znaczenia nabiera nie tylko to, czego dziecko się uczy, lecz także to, jak jest zorganizowany proces dydaktyczny!

Po trzecie WYZNAJEMY ZASADĘ "NAJPIERW DZIECKO, POTEM PODSTAWA PROGRAMOWA" DLATEGO BARDZO DUŻO UWAGI POŚWIĘCAMY BUDOWANIU

RELACJI

Stawiając Relację na pierwszym miejscu
odwracamy przyjęty porządek,
który znamy z tradycyjnych szkolnych murów.
Zmieniamy priorytety –
NAJPIERW CZŁOWIEK – potem podstawa programowa.

ZAUFANIA

Jest niezbędne by młody człowiek mógł wejść
"bez większych" zakłóceń w dorosłe życie.
Henryka Kwiatkowska autorka
"Zaufania w przestrzeni komunikacyjnej szkoły"
nazywa je szczepionką emocjonalną.
W szkole, choć to bardzo trudne,
to nauczyciel odpowiadając na potrzeby dzieci,
w rezultacie ma przyczyniać się do wzrostu
poczucia zaufania ucznia do nauczyciela.

WSPÓLNEGO ROZWOJU

W naszej szkole rozwój rozumiemy znacznie szerzej
niż w tradycyjnej szkole.
To rozwój nas wszystkich
– dzieci, rodziców i nauczycieli

„Zasadnicze dla mnie pytanie brzmi: jak mogę przekazać swojemu dziecku poczucie, że ma ono istotną wewnętrzną wartość? Nazywamy to poczuciem własnej wartości” 

Jesper Juul

W pracy edukacyjnej z dziećmi patrzymy na dzieci oczami Jaspera Juula. Jego przesłanie w myśleniu o relacji z drugim człowiekiem jest stale obecne w naszej szkolnej codzienności.
Wiemy, jak jest ważne, by zdjąć z dzieci ciężar naszych oczekiwań, by czuły się od nich wolne.

Dać dziecku wolność znaczy – wychować je w sposób wolny tak, by rozwinęło własną osobowość i niezależne istnienie. Tylko tak możemy przekazać mu, że ma istotną wewnętrzną wartość.

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK 

 Dziecko jest na pierwszym miejscu – Najpierw „Ja jako JA”, a potem dopiero moje umiejętności. To wprowadza zupełnie nowy sposób myślenia i pracy nauczyciela. Gdzie wszystko jest inaczej niż w tradycyjnej szkole.To zaproszenie do UWAŻNEJ RELACJI, gdzie jeden człowiek jest przy drugim człowieku. Nauczyciel staje się Towarzyszem, Bratnią Duszą, Wsparciem i Inspiracją w rozwoju. Jest jak ŹRÓDŁO, przy którym można nabrać sił, zaufać sobie i zaplanować dalszą drogę.

POBYĆ ZE SOBĄ, a nie w szkolnej ławce

Wiemy, jak ważne jest dla dziecka, aby być naprawdę zauważonym. Dostrzegamy ogromną różnicę pomiędzy patrzeniem na kogoś a zauważaniem go.

Chodzi o takie patrzenie, które potrafi nazywać potrzeby dziecka i pomóc mu je komunikować. Chodzi o patrzenie, które wspiera i przywraca wiarę we własne siły. To BYCIE PRZY DZIECKU i TOWARZYSZENIE MU.W takiej przestrzeni robi się miejsce na TROSKĘ. To troska wzajemna. Troska
dorosłego o dziecko. Troska dziecka o siebie i o inne dzieci. To także troska dorosłego o samego siebie:

„Zaopiekuj się sobą. Daj sobie miłość, bliskość, czułość, a potem pokaż dziecku, jak to się dobrze troszczyć o siebie” Jasper Juul

Być ze sobą to SPOTKAĆ SIĘ W JEDNYM KRĘGU odkryć wspólnotę jaką jest grupa. Zobaczyć PRZYJACIÓŁ, którzy akceptują, dbają o mnie i pozwalają mi
wyrażać siebie. To także doświadczenie konfliktu i tego, że możemy znaleźć porozumienie.

Uczymy się takiej kultury rozwiązywania konfliktów, w której dzieci odkrywają, na czym polega DOBRA KOMUNIKACJA, jakie daje możliwości i wiele zmienia wokół mnie. To ważny czas na rozwijanie kompetencji miękkich i uczenie się współpracy z drugim człowiekiem, zwłaszcza wtedy, gdy ma inne zdanie.

DZIECKO POTRZEBUJE RÓŻNYCH RELACJI. Wtedy najwięcej dowiaduje się o sobie i innych ludziach. Uczy się mówić o tym, co czuje i czego potrzebuje.

Pamiętając o swoich celach – jednocześnie uważamy, by „NIE CHOWAĆ SIĘ ZA SWOJĄ ROLĄ, ale po prostu być”. Tylko wtedy jest przestrzeń na bycie w
autentycznej relacji. Dzieci to czują i pięknie z tego czerpią. To relacja która rozwija obie strony. Jak powiedział Jasper Juul: „Kto stawia wyłącznie na pytania, może się za nimi świetnie schować, ale nie nawiąże żadnego kontaktu”.

A propos rozwoju dzieci, nauczycieli i rodziców. Rozwój to otwartość. Ale to nie tylko otwarty umysł naszego ucznia. To także OTWARTOŚĆ NAUCZYCIELA, jego refleksyjność, umiejętność słuchania, ale także elastyczność w myśleniu i patrzeniu na świat.

o rozwój nas wszystkich – dzieci, rodziców i nauczycieli. To nie tylko otwarty umysł naszego ucznia. To także OTWARTOŚĆ NAUCZYCIELA, jego refleksyjność, umiejętność słuchania, ale także elastyczność w myśleniu i patrzeniu na świat.

I jeszcze WSPÓŁPRACUJĄCY RODZICE, którzy doceniając nasz pomysł na pracę z dziećmi, rozwijają się wspólnie z nami. To wsparcie i zaangażowanie wynika z podobnego pragnienia, by w naszej szkole realizowane były wszystkie ważne dla naszej pracy wartości.

Rozwój postrzegamy także jako GOTOWOŚĆ DO ZMIAN i uczenia się w oparciu o swoje doświadczenia, zarówno te, które określamy jako sukces, jak i te z gatunku pomyłek i błędów. Bo mają tą samą wartość. Sprawiają, że stajemy się bardziej świadomi i kompetentni.

Odkrywając wciąż nowe przestrzenie w naszych twórczych poszukiwaniach. Dajemy sobie PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW, ale nie popełniamy tych
samych. Bo jesteśmy uważni. Bo uczymy się, czerpiąc mądrość z własnych doświadczeń.

Stawiamy również na ROZWÓJ KOMUNIKACJI ponieważ tylko mówienie o swoich emocjach i komunikowanie potrzeb, pozwoli nam wszystkim rozwijać się w przestrzeni ważnych dla nas wartości.

Korzystamy z założeń Pedagogiki Reggio Emilia, Marii Montesorii oraz prof. Lilian Katz. Dlatego nasz sposób pracy jest ROZWOJOWY I ROZWIJAJĄCY – elastyczny i „poszukujący”. Bez sztywnych scenariuszy, w oparciu o ważne, ale ogólne cele – podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom w zależności od potrzeb i spostrzeżeń nauczycieli, rodziców i dzieci. Wynika to z naszej otwartości na nową wiedzę i założenia, że DOBRO DZIECI jest zarówno punktem wyjścia, jak i celem dobrej edukacji.

"NIE MAM ŻADNYCH TALENTÓW – PRÓCZ NAMIĘTNEJ CIEKAWOŚCI".

ALBERT EINSTEIN

Czy wiesz, że ponadprzeciętna ciekawość jest doskonałym motorem napędzającym rozwój osobisty?

W jednym z wydań Harvard Business Review Polska,  Francesca Gino omawia korzyści wynikające z dociekliwości i czynniki, które ją ograniczają.

Wnioski są jednoznaczne, menedżerowie cechujący się ponadprzeciętną dociekliwością są bardziej niezależni i awansują zazwyczaj na najwyższe stanowiska kierownicze oraz dyrektorskie. W innym artykule na www.ichi.pro padają stwierdzenia, że iloraz ciekawości jest tak samo potężny, jak IQ i EQ. A równoważenie naszej ciekawości, inteligencji emocjonalnej i intelektualnej jest kluczem do dobrej przyszłości.

CURIOSITY GO!!!

PROJEKTY REGGIO & STEAM

AdobeStock_594234705AdobeStock_594234705
AdobeStock_588407172_newAdobeStock_588407172_new
AdobeStock_588406400AdobeStock_588406400
AdobeStock_588405163AdobeStock_588405163
AdobeStock_588407610AdobeStock_588407610
AdobeStock_588407731AdobeStock_588407731
AdobeStock_594233688AdobeStock_594233688
AdobeStock_595982937AdobeStock_595982937
AdobeStock_595983312AdobeStock_595983312

PORTFOLIO REGGIO EMILIA

Jednym z dziesięciu filarów pedagogiki Reggio Emilia jest nagrywanie filmów i fotografowanie różnorodnych działań Młodych Ludzi w czasie ich aktywności; jest to tzw. dokumentacja pedagogiczna albo portfolio Reggio Emilia.

Dlatego w naszej szkole zapraszamy Rodziców do facebookowej grupy zamkniętej dedykowanej wyłącznie społeczności szkoły, która pełni rolę swego rodzaju portfolio i pozwala naszym Reggio Rodzinom współuczestniczyć w życiu dziecka – ucznia naszej szkoły.

Dlaczego korzystamy z portfolia?

Po pierwsze uważamy, że należy zapewnić Młodym Ludziom możliwość dzielenia się przeżyciami, zdobytą wiedzą i pomysłami poprzez dokumentowanie ich doświadczeń.

Po drugie portfolio daje szansę rodzicowi by mógł bardziej zaangażować się w rozwój Dorastającego Dziecka.

Po trzecie portfolio pozwala rodzicom na aktywne włączanie się w życie projektowe i nie tylko, naszej Szkoły.

Po czwarte portfolio stanowi wzajemną, szkolną inspirację dla naszych Reggio Projektów.
Co istotne portfolio nie jest formą ‘gazetki szkolnej’ nie chodzi tu o efekt, a o uczestniczenie w PROCESIE rozwoju, o pokazanie jak buduje się wiedza Młodego Człowieka i jego relacje ze światem.

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z Polski oraz świata!
Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY!